Sustav

Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj

Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje (NIJD), kao jedna od dviju osnovnih ustrojbenih jedinica Ureda, ima ključnu ulogu u prikupljanju informacija o problematici droga od relevantnih institucija kako bi se što objektivnije prikazalo stanje droga i ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj. Osim osnivanja Odjela NIJD-a, Nacionalna strategija predviđa stvaranje sustava brze razmjene podataka o proizvodnji, trgovanju, uporabi i rizicima novih psihoaktivnih tvari kako bi se moglo spriječiti njihove negativne učinke, pravodobno reagirati u slučaju pojave nove tvari na tržištu te postići brzu komunikaciju između kompetentnih tijela na nacionalnoj i europskoj razini. Stoga je Odjel NIJD-a inicirao osnivanje mreže Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj te je predvidio mehanizme za koordinaciju njenih aktivnosti.

Naime, Vijeće Europske unije (EU) je još 1997. usvojilo Zajedničku akciju o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih sintetičkih droga, kao temelj razvoja mehanizma ranog upozoravanja koji je proširen na sve nove psihoaktivne tvari usvajanjem Odluke Vijeća 2005. godine. Glavni cilj EU sustava ranog upozoravanja jest osigurati:

  • Prikupljanje kvalitativnih informacija o novim psihoaktivnim tvarima koje se pojavljuju na europskoj sceni droga i brzo reagiranje
  • Procjenu mogućih rizika koje nove psihoaktivne tvari mogu predstavljati za zdravlje konzumenata i društvo u cjelini
  • Širenje upozorenja i općenito jačanje mjera smanjenja štete
  • Zakonsku kontrolu i smanjenje dostupnosti novih opasnih psihoaktivnih tvari
  • Smanjenje negativnog zdravstvenog i društvenog utjecaja novih psihoaktivnih tvari na korisničku populaciju
  • Sprječavanje širenja novih psihoaktivnih tvari na europskoj razini

Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenog 2007. usvojila Protokol o sustavu za rano upozoravanje u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj kojim se uspostavljaju mehanizmi za otkrivanje novih psihoaktivnih tvari, komunikaciju i razmjenu informacija na nacionalnoj razini, ali i s nadležnim tijelima EU. Dokument je u potpunosti usklađen s pravnom stečevinom EU na tom području te će doprinijeti daljnjem razvoju Nacionalnog informacijskog sustava za droge i jačanju partnerskih odnosa između nadležnih subjekata.
EU sustavom ranog upozoravanja koordinira Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) dok je na nacionalnoj razini za isto zadužena Nacionalna informacijska jedinica za droge. Paralelno s navedenim, važnu ulogu imaju EUROPOL i Nacionalna jedinica EUROPOL-a, koja je osnovana pri Odjelu za međunarodnu policijsku suradnju Ministarstva unutarnjih poslova.
Sudjelovanje u aktualnom EU Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari i usporedna prilagodba nacionalne liste ilegalnih droga su nužni radi učinkovite primjene kaznene politike. Glavno načelo hrvatskog Sustava ranog upozoravanja jest predana suradnja između svih relevantnih partnera na stalnoj i ad hoc osnovi koristeći multidisciplinarni pristup i određenu stručnost u identificiranju novih tvari i procjeni rizika.

Protokol o Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj definira pojam sustava ranog upozoravanja, koordinacijsku strukturu, partnere, izvore i vrste relevantnih informacija te mehanizme komunikacije na nacionalnoj i europskoj razini.

Sustav ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima u Hrvatskoj djeluje na četiri razine:

  1. razina – Odjel NIJD-a djeluje kao koordinator Sustava ranog upozoravanja u Hrvatskoj. Kao takav, odgovoran je za koordinaciju suradnje među nacionalnim partnerima, daljnji razvoj Sustava ranog upozoravanja, planiranje i nadzor nad primjenom planiranih aktivnosti, prikupljanje i širenje informacija, izvješćivanje i izravnu komunikaciju s EMCDDA-om uzimajući u obzir postupke opisane u odgovarajućim zakonskim dokumentima. Odjel NIJD-a osigurava nacionalnog predstavnika (korespondenta) za rano upozoravanje pri EMCDDA-u. Nacionalna jedinica Europola je odgovorna za izvješćivanje Jedinici za droge Europola kao što je propisano odgovarajućim zakonskim dokumentima, dok na nacionalnoj razini pomaže Odjelu NIJD-a u njegovoj koordinacijskoj funkciji.
  2. razina – Savjetodavno tijelo Odjela NIJD-a je Radna skupina za Sustav ranog upozoravanja koju čine predstavnici ključnih nacionalnih tijela i institucija, nevladinih organizacija i drugi priznati stručnjaci na tom području. Radna skupina se redovito sastaje dva puta na godinu ili ad hoc prema potrebi, odnosno na poziv Odjela NIJD-a. Radna skupina savjetuje Odjel NIJD-a o općoj politici Sustava ranog upozoravanja u Hrvatskoj, komunikacijskoj strategiji, daljnjem razvoju, raspravlja o aktualnim temama i trendovima koji se javljaju na tom području, predlaže mjere, sudjeluje u izradi radnih dokumenata i stručne literature.
  3. razina – Ključne državne institucije koje sudjeluju u radu Radne skupine predstavljaju Središnju mrežu Sustava ranog upozoravanja i pružaju pomoć Odjelu NIJD-a u širenju i prikupljanju informacija od službi u svojem djelokrugu i/ili drugih stručnjaka, konzumenata droga i opće populacije. Kao glavni partneri Odjela NIJD-a u nacionalnom Sustavu ranog upozoravanja obvezni su kontinuirano pratiti trendove koji se pojavljuju na njihovu području djelovanja, prikupljati relevantne informacije o mogućim novim psihoaktivnim tvarima te žurno izvješćivati Odjel NIJD-a. S druge strane Odjel NIJD-a će sve relevantne informacije i/ili upozorenja primljena od nacionalnih ili europskih partnera proslijediti Središnjoj mreži Sustava ranog upozoravanja.
  4. razina – Ova se razina smatra Širom mrežom Sustava ranog upozoravanja i uključuje sve relevantne institucije, službe, stručnjake i profesionalce, medije, korisnike droga i opću populaciju, ali i bilo koga tko može pružiti informacije o novim psihoaktivnim i drugim opasnim tvarima koje bi mogle predstavljati zdravstveni i/ili društveni rizik u Hrvatskoj. Odjel NIJD-a će ovoj mreži proslijediti informacije koje bi mogle biti od važnosti za nju, te će poduzeti i druge mjere s ciljem izgradnje učinkovite komunikacije (npr. platforme stručnjaka, publikacije o pojavnim trendovima i rizicima, telefonske linije za pomoć, internetski forumi, poruke i emitiranje upozorenja u medijima itd.).