Smanjenje ponude droga

6. SMANJENJE PONUDE DROGA

Mjere usmjerene prema smanjenju ponude droga mogu se podijeliti na tri glavna područja:

  • mjere usmjerene na suzbijanje ponude droga
  • mjere usmjerene na suzbijanje ilegalnih tokova kemijskih prekursora
  • mjere usmjerene na suzbijanje pranja novca
  • Sukladno EU Akcijskom planu za droge (2009-2012), provedene su brojne aktivnosti povezane s dva posebna cilja:
  • smanjenje dostupnosti ilegalnih droga
  • smanjenje pranja novca i nelegalne trgovine prekursora