Liječenje

3. LIJEČENJE

Osiguranje dostupnosti liječenja ovisnosti poseban je cilj EU Strategije za droge (2006. – 2012). Isto tako, u svim državama članicama, liječenje je ključan element nacionalnih strategija za droge na području zahtjeva za smanjenjem ilegalnih droga. Zadatak EMCDDA je podržati države članice i Europsku komisiju u evaluaciji EU Akcijskog plana prateći i izvještavajući o liječenju ovisnosti o drogama u smislu organizacije, obilježja, dostupnosti liječenje u EU.
Posljednji “Pregled liječenja ovisnosti o drogama i raspoloživosti istog” (uključujući i resocijalizaciju) dostupan je za 30 zemalja – 27 država članica EU, Norveške kao članice EMCDDA-a te Hrvatske i Turske kao zemalja kandidata. Pregled se sastoji od četiri glavna dijela:

  • opis nacionalnog konteksta, npr. cjelokupni sustav liječenja i organizacija istog
  • dostupnost “drug free” liječenja uključujući i pregled usluga koje se pružaju
  • sažet pregled korištene supstitucijske terapije i informacije o dostupnosti
  • definicije najvažnijih termina

Pregled je temeljen na podatcima prikupljenim iz standardnih tabela o liječenju i nacionalnih izvješća, koja su izrađena uz pomoć Reitox nacionalnih informacijskih jedinica za droge.