Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA (EMCDDA)

Samo prije jednog desetljeća, europski kapaciteti praćenja problema droga su bili vrlo ograničeni. Nacionalni pristupi problematici droga, ovisnosti o drogama i njihovim posljedicama su se znatno razlikovali i postojao je nedostatak dostupnih i usporedivih informacija na europskoj razini. Drugim riječima, nije bilo moguće s pouzdanošću razgovarati o obrascima i trendovima zlouporabe droga u Europskoj uniji (EU). Kako bi se takvo stanje promijenilo, 1993. je osnovan Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Inauguriran 1995. godine u Lisabonu, EMCDDA je postao glavni stožer Europske unije za prikupljanje podataka vezanih uz droge. Svrha mu je osigurati Europskoj uniji i državama članicama pregled činjenica o problematici droga i okvir zajedničkih informacija kako bi se podržale rasprave o ovom problemu. Danas ova organizacija nudi državama članicama znanstveni temelj potreban za izradu nacrta zakona i strategija o drogama te pomaže stručnjacima i znanstvenicima usavršiti najbolje prakse i ukazati na nova područja istraživanja.

Unaprjeđivanje mogućnosti usporedbe informacija o drogama u EU je glavni zadatak te agencije. Kako bi se postiglo navedeno, EMCDDA koordinira i razvija tzv. Reitox mrežu (Reitox – European Information Network on Dugs and Drug Addiction) u koju je trenutno povezan 31 nacionalni centar za praćenje problematike droga, koji prikupljaju i analiziraju nacionalne podatke prema zajedničkim europskim standardima prikupljanja i obrade podataka. Rezultati nacionalnih procesa praćenja problematike droga se prosljeđuju u Centar u Lisabonu na analizu i konačno se objavljuju u godišnjem izvješću o stanju droga u Europi, što je jedan od njihovih osnovnih “proizvoda”.

Osim što surađuje s partnerima na nacionalnoj razini, EMCDDA također surađuje sa sličnim organizacijama diljem svijeta, potpisujući sporazume sa europskim i međunarodnim organizacijama s područja droga. Vremenom je EMCDDA postao ne samo europska centralna organizacija za praćenje droga, nego i svjetski cijenjen autoritet. Osim što EMCDDA prati aktualnu situaciju problematike droga, istodobno razvija mehanizme ranog prepoznavanja pojave novih droga i trendova vezanih uz njih, koji bi budućnosti mogli biti ugrožavajući za građane cijele Europe.

Uloga Republike Hrvatske u radu EMCDDA-a

Prepoznajući važnost pravodobnog poduzimanja mjera za usklađivanje s pravnom stečevinom EU, Ured je još u lipnju 2003. godine započeo neformalnu suradnju s EMCDDA-om, a u siječnju 2005. Republika Hrvatska je predala i službeni zahtjev za sudjelovanje u radu te EU agencije. Obveza pristupanja EMCDDA-u proizlazi iz Odluke Vijeća (EEC) broj 1920/2006 o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama.

Stručni tim EMCDDA-a je već u veljači 2005. te ponovno u lipnju 2006. izvršio procjenu hrvatskog sustava za prikupljanje informacija na području droga, o čemu je Europskoj komisiji (EK) podnijeto i izvješće. Slijedom navedenog, pripremljena je zakonska podloga za ustrojavanje Odjela Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje pri Uredu, tako da Ured od listopada 2006. kao nacionalna kontaktna točka ostvaruje punu suradnju s Reitox mrežom EMCDDA-a. Europska komisija je početkom 2007. predstavila prvi nacrt Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske komisije za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu EMCDDA-a, temeljem kojeg je Vlada RH na sjednici održanoj 2. studenog 2007. donijela Odluku o pokretanju postupka potpisivanja Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu EMCDDA-a. Po završetku pregovaračkog procesa, u Briselu je 6. prosinca 2010. potpisan Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu EMCDDA-a. Hrvatska planira ratificirati Sporazum tijekom 2012. (postupak ratifikacije bi trebao biti realiziran do svibnja 2012.), nakon čega će moći imenovati svog predstavnika u Upravnom odboru EMCDDA-a, u statusu promatrača do punopravnog članstva RH u EU.

Do ulaska u članstvo EU, RH će morati participirati u troškovima sudjelovanja u radu EMCDDA-a, a po ulasku u članstvo EU ostvariti će pravo sufinanciranja nacionalnih aktivnosti od strane EMCDDA-a. Nositelj zakona o ratifikaciji predmetnog Sporazuma bit će Ministarstvo unutarnjih poslova, dok Ured Vlade RH postaje nositelj provedbe programa odnosno nositelj suradnje s EMCDDA-om. Time će RH formalno biti obvezna ispunjavati sve zahtjeve EMCDDA, iako je hrvatski Nacionalni informacijski sustav za droge već i sada u vrlo visokom stupnju usklađen sa EU standardima na području prikupljanja podataka i izvještavanja o fenomenu droga i ovisnosti o drogama. Navedeno potvrđuje činjenica kako je početkom listopada 2012. Hrvatska prva od zemalja članica EU i zemalja kandidata za ulazak u EU koje surađuju s EMCDDA-om, predala svoje peto standardizirano Izvješće o stanju problematike droga u RH (podatci 2010.), za koja redovito dobiva visoke ocjene kvalitete.

EMCDDA već niz godina Hrvatskoj pruža veliku tehničku i stručnu pomoć preko horizontalnih projekata pomoći za zemlje kandidate i zemlje u procesu stabilizacije i pridruživanja EU. Hrvatska je u sklopu posljednjeg, IPA 3 horizontalnog projekta EMCDDA-a za zemlje Jugoistočne Europe, imala izdvojen, napredan program rada, budući da od svih zemalja u regiji jedino Hrvatska i Turska imaju operativne Nacionalne informacijske jedinice za droge, koje su ujedno i nacionalne kontaktne točke EMCDDA-a. Tako je putem horizontalnog IPA 3 projekta EMCDDA sufinancirao provedbu prvog Istraživanja uporabe droga u općoj populaciji Republike Hrvatske, kao i evaluaciju Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2006.-2012. Također je omogućeno održavanje Konferencije o Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u RH te regionalnih radionica na kojima su predstavljeni Nacionalni program prevencije za djecu i mlade i  Baza preventivnih projekata.