Informacijska jedinica

Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje (NIJD)

Ured za suzbijanje zlouporabe droga (Ured) je ustrojen kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske zadužena za sustavno praćenje problematike droga i provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Stoga kao nacionalno koordinativno tijelo na području droga usklađuje aktivnosti svih mjerodavnih tijela te potiče razvoj i suradnju s organizacijama civilnog društva koje se bave problemom ovisnosti o drogama. S ciljem kreiranja znanstveno utemeljenog pristupa suzbijanju zlouporabe droga i učinkovitog rješavanja navedene problematike, pri Uredu je ustrojen Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje (NIJD) koji inicira, koordinira i utječe na aktivnosti svih partnera uključenih u Nacionalni informacijski sustav za droge u Republici Hrvatskoj (NISD).

Temeljnu zakonsku osnovu za prikupljanje podataka radi praćenja stanja na području droga i ovisnosti o drogama daje Zakon o suzbijanju zlouporabe droga. S ciljem usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, Vlada Republike Hrvatske je u listopadu 2006. donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga ustrojavajući Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje koji je prvenstveno zadužen za neposrednu suradnju s Reitox mrežom EMCDDA-a. Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge (NIJD) je ustrojen kao važan element strukture Ureda za suzbijanje zlouporabe droga čija je glavna uloga prikupljanje dostupnih informacija o problematici droga od relevantnih institucija, tijela državne uprave i civilnog društva radi izrade objektivnog prikaza stanja na području droga i ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj kao temelja za kreiranje politike na tom području. Osim prikupljanja, usklađivanja i analiziranja podataka, Odjel NIJD-a prati i analizira nacionalne znanstvene, zakonske i političke razvoje na području suzbijanja zlouporabe droga. Organizirano umrežavanje izvora relevantnih informacija će omogućiti veću dostupnost i kvalitetu važnih informacija za međunarodno izvješćivanje putem nacionalnog izvješća i standardiziranih statističkih tabela.

Odjel NIJD-a je prvenstveno koordinator aktivnosti i glavni partner svim subjektima NISD-a te kao takav intenzivno radi i na jačanju partnerstva sa svim relevantnim elementima NISD-a, kao i na udovoljavanju zahtjevima za dobivanje pune političke potpore na nacionalnoj razini. Međutim, zadaća Odjela NIJD-a nije samo koordiniranje aktivnosti partnerskih institucija s ciljem prikupljanja i analize podataka radi izvješćivanja nadređenim nacionalnim i međunarodnim strukturama, već je dužan osigurati i dvosmjeran proces kojim se cjelokupnom NISD-u, ali i čitavoj javnosti omogućava uvid u relevantne informacije te stanje na području problematike droga u zemlji, ali i Europskoj uniji. To se posebno odnosi na Nacionalno izvješće koje je potrebno službeno predstaviti kako bi se sva relevantna tijela, stručnjake, političare i opću javnost informiralo o aktualnom stanju na području droga i ovisnosti o drogama u zemlji, ali i dobila povratna informacija o kvaliteti izvješća i prijedlozima za poduzimanje adekvatnih mjera. Na taj način se: osigurava transparentnost rada, jača uloga Odjela NIJD-a i suradnja s partnerskim institucijama, ističu određeni trendovi i problemi u zemlji, upozorava političare na specifična/važna pitanja, pridonosi zadržavanju problematike droga u središtu zanimanja javnosti.

Pri Odjelu NIJD-a postoji i Informacijski i dokumentacijski centar koji će, osim stručne literature s područja droga, sadržavati bazu podataka relevantnih istraživanja i projektne dokumentacije na području smanjenja potražnje droga. Na taj način će pridonijeti integraciji u novi sustav EMCDDA-a koji prikuplja podatke o najboljim nacionalnim praksama.

Osim redovite komunikacije s partnerima u NISD-u, radi izgradnje timskog rada i multidisciplinarnog razvoja sustava, Odjel NIJD-a se posebno zauzima za transparentnost rada čitavog NISD-a. Odgovornost cjelokupnog sustava se očituje u odgovornom postupanju, osobito prema partnerima pomoću kojih suostvarujemo, te prema društvu koje nam daje povjerenje za naše djelovanje. Samo osiguravanjem objektivnih, znanstveno utemeljenih i pouzdanih informacija te spremnošću na redovitu suradnju i komunikaciju izgradit će se sustav koji uživa povjerenje građana i politike.

Komunikacija s EMCDDA-om

Odjel NIJD-a koordinira aktivnosti NISD-a u zemlji, dok je na europskoj razini kao sastavni dio Europske mreže za razmjenu informacija o drogama (Reitox), nacionalni partner za izravnu suradnju s EMCDDA-om. Odjel NIJD-a je posebno zadužen za dostavljanje podataka o nacionalnoj situaciji na području problematike droga putem standardiziranih obrazaca za izvješćivanje te redovitog godišnjeg izvješća, odnosno za ispunjenje ostalih obveza sukladno traženju EMCDDA-a.

Godišnji sustav izvješćivanja ovisi o pridržavanju dogovorenih, odnosno zadanih rokova i smjernica. Odjel NIJD-a predstavlja glavno nacionalno središte budući da je odgovoran za vrednovanje podataka koje dostavlja EMCDDA-u.

Nacionalne informacijske jedinice za droge su dužne izvješćivati o podatcima dostupnim u njihovim zemljama poštujući znanstvene standarde i navodeći izvore podataka kada je to moguće. Kada podatci traženi smjernicama EMCDDA-a nisu lako dostupni na nacionalnoj razini, Odjel NIJD-a je dužan poduzeti sve mjere kako bi pokušao dobiti tražene informacije, ali ne i graditi paralelne sustave. Od Odjela NIJD-a se očekuje izvješćivanje o svim novim informacijama i ažuriranje postojećih. EMCDDA može ad hoc tražiti dodatne informacije koje je Odjel NIJD-a obvezan dostaviti kada je to moguće. Nacionalne informacijske jedinice zemalja članica EMCDDA-a imaju potpun pristup pohranjenim podatcima i sustavu pretraživanja kako bi se dobile informacije i podatci prikupljeni standardiziranim mehanizmima izvješćivanja.